Начало

“Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”

Квантовата комуникация е бързо развиваща се авангардна област с гарантирано бъдеще, осигуряваща безусловна сигурност при предаване на информацията, която трябва да бъде защитена срещу копиране или подслушване, а автентичността на двете комуникиращи страни е  гарантирана от законите на квантовата физика.

Интелигентните системи за сигурност обхващат разнообразни сензори и сензорни системи, платформи за анализ и вземане на решение, конфигурации за защита и превенция, системи за отговор, възстановяване и преустройство, анализ на  нови и възникващи заплахи и предизвикателства,  системи с изкуствен интелект, анализ на човешки и социални проблеми и други. Тези системи ще се използват за гарантиране на   автономност на функционирането, снижаване до минимум въздействието на факторите на околната и работната среди върху техническите характеристики на модулите, способност за самоконтрол и индикация за нарушаване на параметрите на елементите, безжичен пренос на данни и киберсигурност на процесите, мобилност на елементите и съвместимост с функциониращите национални и европейски системи за сигурност.

Управлението на риска е необходимо за гарантиране на сигурността на елементи от критичната инфраструктура в урбанизирана/промишлена/транспортна среда, в морска среда, във въздуха и може да се използва за изграждане на система за управление на сигурността на критичната инфраструктура на национално, регионално и елементно ниво, както и за ефективна поддръжка на управлението (на риска) като процес.

Квантовата комуникация и криптирането на информацията, интелигентните системи за сигурност и управлението на риска в критичната инфраструктура са обединени както от взаимно допълващите се иновативни в тези обекти области научни изследвания и технологии, така и от необходимостта от високонадеждни сензорни устройства, компоненти, елементи и методи, гарантиращи тяхното ефективно функциониране. Предвижда се създаването на мултисензорни технологии базирани на нови принципи, както и изграждането иновативни сензорни системи за прогнозиране на катастрофални явления чрез емисия на наночастици.