Партньори

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА


Институт по роботика “Св. Ап. и Ев. Матей” при БАН – Водеща организация

Институтът по роботика “Св. Ап. и Ев. Матей” при Българската академия на науките е основан през 2010 г. чрез сливане на бившите Институт по управление и системни изследвания и Централната лаборатория по мехатроника и приборостроене. ИР-БАН като водеща национална научна институция, интегрирана в Европейското изследователско пространство, провежда комплексни фундаментални и приложни интердисциплинарни изследвания, доведени до иновационни технологии и изобретения, както и обучава магистри и докторанти по сензорика, интелигентни системи, роботика и мехатроника.

ИСИР провежда научни и научно-приложни изследвания в следните сфери: специализирани сензори, изпълнителни устройства и сензорни системи на нови принципи; мултифункционални, интегрирани микро-, нано- и биотехнологични системи; мехатронни, роботизирани, енергийни системи и устройства; уникални уреди, програмни средства и инженерно осигуряване за научните изследвания и приложенията, технически системи в сигурността, отбраната и опазването на околната среда. 


Институт по металознание, съоръжения   и   технологии   „Академик   Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН

Институтът по металознание, съоръжения   и   технологии   „Академик   Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН е създаден през 1967 г. Основната му дейност е свързана с провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания и обучение в областта на: металознанието, термичната обработка, леенето, кристализацията, структурата и свойствата на метали и сплави, композитни и наноматериали, моделирането на пластичност, разрушаването на материалите, функционалността и надеждността на конструкцията, корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и брегово инженерство, морските и речни катастрофи и кризи, националната сигурност и отбраната на страната.


Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” – Варна

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (Варна) е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждават като най- авторитетния център за подготовка на морски кадри. Понастоящем ВВМУ разполага с необходимата материална база, включително уникални тренажори, и висококвалифицирани преподаватели за осигуряване на подготовката на офицерски кадри за военноморските сили и гражданското корабоплаване и на кадри с висше образование за морската индустрия. Учебните му планове и програми са разработени в съответствие с всички международни изисквания.

ВВМУ е акредитирано за извършване на обучение в професионални направления от научните области: 3. Социални, стопански и правни науки; 5. Технически науки; 9. Сигурност и отбрана. В тези области се поддържа академичен състав, който извършва изследователска и преподавателска дейност в интерес на своето развитие. ВВМУ се е утвърдило като надежден партньор и център за подготовка на мениджъри, както в страната, така и в чужбина. То притежава висок престиж в европейската и световна морска система. Негови възпитаници заемат средни и висши ръководни позиции в системата на държавното управление и икономиката, което е доказателство за тяхната компетентност и лидерски умения.

ВВМУ разполага със следните симулатори и лаборатории за провеждане на обучение и научни изследвания, които са база за планираните дейности в рамките на проектното предложение:

 • Навигационни симулатори: „Корабен мостик” – TRANSAS-NTPRO-5000, „Корабен мостик”- TRANSAS-NTPRO-3000‘, “Корабен мостик” – TRANSAS – NTPRO – 5000 + ECDIS, „Корабен мостик”- TRANSAS-NTPRO-3000 за маневриране и РЛ прокладка
 • Инженерни симулатори: “NORCONTOL”, “ERS – 5000”
 • Симулатори в областта ИКТ: „GMDSS”, „VTMIS“, „ECDIS“, Информационни системи за наблюдение и управление на корабния трафик, Информационна система за подпомагане управлението на бреговата зона
 • Симулатори в областта на военното дело: “Вахтен офицер”, „Вахтен механик”

Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново

Националният военен университет (Велико Търново) е създаден през 2002 г. чрез преобразуване на Висшето военно общовойсково училище “Васил Левски” – гр. Велико Търново, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана “Панайот Волов” в гр. Шумен и Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски” – гр. Долна Митрополия. В момента в структурата на Университета влизат следните основни звена:

 • Факултет “Общовойскови” – гр. Велико Търново
 • Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен
 • Факултет “Авиационен” – гр. Долна Митрополия
 • Департамент “Езиково обучение и физическа подготовка” – гр. Велико Търново
 • Департамент “Чуждоезиково обучение” – гр. Шумен
 • Институт за научноизследователска и иновационна дейност (ИНИД) – гр. Велико Търново

Основните дейности в рамките на проекта ще бъдат реализирани чрез ИНИД, чиято задача е извършването на дългосрочна НИРД. Той осъществява официалните контакти, свързани с научната, научноизследователската и иновационната дейност на Университета с държавни и частни институции и администрира всички процедури, свързани с научното развитие на членовете на академичния състав, участието в проекти за научни изследвания, издателската дейност и участието в научни форуми, провеждани в страната и такива, организирани от НВУ.


Технически университет – Габрово

Технически университет – Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 г. като висше учебно заведение, което да подготвя специалисти за промишлеността в Централна България, днес той си поставя за цел утвърждаване като модерен европейски университет. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изисквания на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. В ТУ-Габрово се обучават над 5000 студенти – в редовна и задочна форма на обучение и над 60 докторанти.

В ТУ-Габрово е изградена и повече от 15 години функционира системата за управление на качеството. В момента системата е сертифицирана за съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet. В структурата на ТУ-Габрово се включват три факултета: „Електротехника и електроника”, „Машиностроене и уредостроене” и „Стопански”. В ТУ-Габрово функционират още:

 • Център за научни изследвания и технологии (технологичен център)
 • Център за информационни системи и технологии
 • Център за международни и национални програми и проекти
 • Център за следдипломна квалификация и Център за професионално обучение
 • Кариерен център
 • Център за дистанционно обучение
 • Център за насърчаване на предприемачеството
 • Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт ООД
 • Високотехнологичен център ЕООД

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН е създаден през 1972 г., а от 1994 г. е със статут на юридическо лице съгласно решение на Общото събрание на БАН. Основната му дейност е свързана с фундаментални, теоретични, експериментални, научно-приложни и технологични изследвания, консултантска и експертна дейност, приложение на научните резултати, подготовка на висококвалифицирани специалисти, както и други дейности съгласно чл. 2 от закона за БАН, в областта на физиката на ядрото и елементарните частици, физиката и астрофизиката на високите и свръхвисоките енергии, неутронните взаимодействия, атомните реактори и управлението им, ядрената енергетика, взаимодействията и регистрацията на гама и корпускуларните лъчения с веществото, ядрената електроника, дозиметрията, разработката и производството на радиоактивни препарати, прецизни анализи на веществото, мониторинга и управлението на околната среда. 

ИЯИЯЕ притежава следния капацитет за изпълнение на дейностите, за които се кандидатства: в института работят доказани специалисти с международна известност по квантова механика, квантова теория на полето, квантова статистика, класическа и квантова теория на информатиката, квантови компютри и квантови изчисления, конформни квантови теории на полето и топологични квантови компютри. Институтът разполага с изградена високоскоростна локална оптична  компютърна  мрежа, която може да бъде използвана за изграждане на оптични квантови канали за комуникация с поляризирани фотони и сплетени фотонни двойки. Също така, ИЯИЯЕ разполага с изграден локален компютърен клъстер, който доскоро беше част от GRID и може да бъде използван за сложни и трудоемки пресмятания, свързани с класическата и квантовата криптография. Не на последно място, Институтът разполага с необходимите инженери и специалисти по информационни и комуникационни технологии за реализиране на проекта, тъй като в рамките на Института се намира Изчислителният център на някогашния Единен център по физика изграден на територията на БАН.


Геолого-географски факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Геолого-географският факултет е основно звено по смисъла на чл. 25, ал. 2 от Закона за висшето образование към Софийския университет “Св. Климент Охридски” (СУ). СУ е създаден през 1888 г. Основната му дейност е свързана с това да бъде образователен, научен и културен център от общоевропейско значение. Университетът притежава следния капацитет за изпълнение на дейностите, за които се кандидатства:

 • Основната сграда на СУ, наричана Ректората, където е разположен ГГФ разполага с 36 000 кв. м разгърната застроена площ, има 324 помещения, от които 65 аудитории с 6 000 места. В целия университет се обучават над 30 000 студенти. Преподавателите са 1 600, а служителите и специалистите – 1400 души
 • СУ е водещ в страната по брой участници в студентската и преподавателската мобилност и утвърждаването на европейското пространство на висшето образование
 • СУ е с лидерски позиции в 21 от 25 професионални направления в изданието за 2016 г. на Рейтинговата система на висшите училища в България

Обучението в Геолого-географския факултет обхващат всички степени на образованието – бакалавър, магистър и доктор. Понастоящем, във факултета се обучават около 1 200 български и чуждестранни студенти по четири специалности – “Геология”, “География”, “Туризъм” и “Регионално развитие и политика”. Във факултета преподават 83 високо квалифицирани професори, доценти и асистенти. В тяхната изследователска и преподавателска работа им помагат 46 специалисти с висше образование.


Сдружение “Съвременни летателни технологии”

Сдружение “Съвременни летателни технологии” е създадено през 2016 г. и е вписано в Регистъра за научната дейност в Република България под №937. Основната му дейност е свързана с:

 • Създаване на благоприятни условия за повишаване компетентността на членовете на сдружението и неговите партньори за разработване, тестване, производство и въвеждане в експлоатация на безпилотни летателни средства на базата на съвременни технологични решения за подпомагане на вземане на информирани решения в областта на управление на природни и техногенни рискови процеси, градоустройството, управление на защитени територии, прецизното картографиране, кадастър, земеделието, горското стопанство, заснемане на туристически и археологически обекти и др.
 • Осъществяване на логистична подкрепа на бизнес среди, заинтересовани от резултатите от използване на безпилотни летателни системи, в т.ч. за създаване на бизнес мрежи, бизнес инкубатори, социални партньорства и др.
 • Създаване и развиване на учебна документация, учебни материали, информационна база и изследователски потенциал по проблемите на дистанционните изследвания чрез безпилотни летателни системи и популяризирането им сред заинтересовани лица и групи
 • Развиване на капацитет в областта на обучението, консултантската и проектната дейност за усвояване на средства от Европейските фондове и по други проектни схеми

Сдружение „Съвременни летателни технологии“ притежава следния капацитет за изпълнение на дейностите, за които се кандидатства: разработване на безпилотни летателни апарати, обучение в използването на безпилотни летателни системи, осъществяване на практико-приложни и научно- изследователски дейности и задачи.


АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ


Институт по информационни технологии (ИТИ) към Центъра за изследвания и технологии Хелас (CERTH) /Information Technologies Institute към Centre of Research and Technology Hellas (CERTH)/

ИТИ е организация, подчинена на Министерството за изследвания и технологии на Гърция, занимаваща се с обработката на изображения и сигнали, компютърни и когнитивни образи, разпознаване на модели и машинно обучение, взаимодействие човек-компютър, виртуална и аугментирана реалност, изкуствен интелект, сигурност и наблюдение, биомедицински приложения, околна среда, гео-науки и отдалечени сензори, комуникации и мрежови решения, мултимедия, бази-данни и информационни системи, анализ на социалните медии, е-правителство, технологии с приложение в културата и за обучение, интегрирани търговски решения.


“Електрон Прогрес” ЕАД

Компания “Електрон Прогрес” ЕАД Научно-изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, инже- нерингова дейност; разработване, внедряване, инсталиране, поддържане; офсетни програми, системен анализ, системна интеграция и управление на проекти в областта на компютърните технологии и системи, информационното управление, разработката на програмно осигуряване; национална, фирмена и персонална сигурност; радио-комуникации, комуникационно-информационни системи, електронни, радиолокационни и радионавигационни системи; изграждане на оптични кабелни линии; обучение и консултантска дейност; системи за електронно здравеопазване и телемедицина и др.


“АДА-Софт” ООД

Компания “АДА-Софт” ООД се занимава с разработка и внедряване на софтуерни продукти – за общини и частни фирми.


“Гумед” ООД (Goomed Ltd.)

Софтуерна компания за развитие на информационни технологии и услуги, креативни и икономически ефективни решения в областта на медицината; събиране и анализ на big data, дистанционно наблюдение на здравето и интегриране на смарт устройства.