Екип

Акад. Чавдар Руменин получава степените магистър, доктор и доктор на науките по полупроводникова електроника и сензорика от Московския Държавен Университет, Русия, Софийския Университет и Техническия Университет в София. Понастоящем е професор по сензорика, роботика и MEMS в Института по роботика при БАН. От 1999 г. е негов Директор, от 2018 г. е ръководител на Националния център за компетентност „Кванова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” както и Зам. Директор на Института по роботика при БАН. През 2004 г. е избран за член-кореспондент, а от 2012 г. – за академик на БАН. Публикувал е над 400 статии и монографии, и над 150 изобретения по сензорика, роботика и мехатроника. Неговите цитирания надхвърлят 18 000. Изследователските му интереси са в микро и нано сензориката на нови принципи, роботиката, квантовото инженерство, безпилотните летателни системи и др. Чавдар Руменин е създател на новата генерация сензори за магнитно поле, известна като сензори с равнинна чувствителност, съавтор е на ключовите публикации в „Science” и „Physics Letters B”, доказващи съществуването на Х-бозона, за което видните учени П. Хиггс и Ф. Енглерт получават Нобеловата награда през 2013 г. Член е на управляващия борд на международния комитет „Eurosensors” и на издателския съвет и редколегията на междун. списание „Sensors and Actuators”. Признат е за „Почетен изобретател на България”, името му е вписано в „Златната книга на българските откриватели и изобретатаели” и е носител на множество международни и национални награди за научните си постижения.

 


Доц. д-р Лъчезар Георгиев е роден през 1968 г. в гр. София. Завършва висше образование през 1994 г. по специалност “Физика” в СУ „Св. Кл. Охридски“, а през 1999 г. получава образователната и научна степен „доктор“ в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките. От 2005 г. е избран на академичната длъжност „доцент“ в ИЯИЯЕ. От 2010 г. до сега е заместник-директор на ИЯИЯЕ. Има няколко специализации и е заемал пост-докторски позиции в Италия и Германия. Автор и съавтор е на 37 публикации, от които 21 с импакт-фактор/импакт ранг, за които са забелязани над 200 независими цитати. Ръководител на научния екип за изграждане на Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR)“ и ръководител на Работен пакет 1 „Квантова комуникация“.

 

 

 

 


Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Кирилов Медникаров

Роден на 08.10.1961 г. в гр. Варна.

Завършва ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 1984 г. като първенец на випуска.

През 1992 г. завършва със златен медал Военноморска академия „Адмирал Кузнецов“, гр. Санкт-Петербург, Русия.

През 2006 г. завършва като първенец на випуска магистърска програма по „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ във ВА „Г. С. Раковски“, гр. София.

В периода от 1984 г. до 1995 г. последователно заема различни командни длъжности във формированията от ВМС на Република България.

От 1995 г. до 2011 г. заема различни академични и ръководни длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

От 27.05.2011 г. е началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Участва в над 145 национални и международни научни конгреси, конференции, сесии и др.

Автор на над 215 публикации, от които 3 монографии, 68 студии и статии, 123 доклада, 16 учебника и учебни пособия, 1 изобретение.

Участва в 13 международни и 23 национални научни проекта, като ръководи 9 от тях, а на други 2 е заместник ръководител.

Владее английски и руски език.


 Капитан I ранг доц. д-р Недко Иванов Димитров

Роден на 20.08.1966 г. в гр. Провадия, област Варна.

Завършва ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 1989 г.

През 2003 г. завършва магистърска програма във ВА „Г. С. Раковски“, гр. София.

В периода от 1989 г. до 2009 г. последователно заема различни командни длъжности във формированията от ВМС на Република България.

От 2009 г. до сега заема различни академични и ръководни длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

В периода от 2011 г. до 2015 г. заема длъжност координатор в Главната квартира на НАТО, Брюксел, Белгия.

Автор на множество публикации, сред които статии, доклади и учебници.

Участва в 6 национални проекта.

Владее английски и немски език.


 Доц. д-р Климент Найденов е завършил висшето си образование през 2001 г. в Геолого-географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” магистърска степен “Икономическа география. Население и селища”. Има 2 годишна специализация по Международни отношения в същия университет. Магистър е и по Икономика и управление на туризма. През 2012 г. придобива докторска степен по География на населението и селищата – Регионална демография, а през 2013 е избран на академичната длъжност доцент по „Демография, регионално развитие и управление на човешките ресурси“. Към момента е преподавател и ръководител на катедра „Регионално развитие” към ГГФ на СУ.  Изследователската му работа е съсредоточена в областта на демографията, регионалното развитие и сигурността. Има интереси в сферата на туризма и урбанизма. Ръководител е на бакалавърска специалност „ Регионално развитие и политика“ и магистърските специалности „Регионална сигурност“ и „Планиране и управление на териториални системи“. До момента под негово ръководство са защитили над 130 магистри и 3 докторанти.  Участвал е в над 100 научни и практико-приложни проекти свързани с регионалното развитие и планирането на територията, туризма и демографските проблеми. Климент Найденов е председател на Българско географско дружество и член на International Union for the Scientific Study of Population, Association of American Geographers и др.


 Капитан III ранг ас. инж. Борислав Милков Николов

Роден на 06.09.1981 г. в гр. Плевен.

Завършва ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 2004 г.

През 2017 г. завършва магистърска програма във ВА „Г. С. Раковски“, гр. София.

Обучава се за придобиване на ОНС „доктор“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

През 2004 г. заема длъжност във формирование от ВМС на Република България.

В периода от 2005 г. до 2017 г. заема различни длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, свързани поддръжката и администрирането на комуникационни и информационни системи.

От 18.12.2017 г. е асистент в катедра „Информационни технологии“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

Автор на няколко научни доклада.

Участва в 2 национални проекта.

Владее английски и руски език.


Д-р Валери Стефанов Пъневски е главен асистент в НС № 5 „Технологии и ситеми за защита“ към „Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски““ – Българска академия на науките.

Притежава опит в областта на организацията и управлението на техническото осигуряване, научноизследователската и опитно-конструкторската дейности при разработването на специализирани мехатронни системи, стандартизация, управление на качеството и ресурсите.

Насочеността на текущата му работа е свързана с разработки, отнасящи се до управление на непрекъснатостта на дейността на критична инфраструктура, технологии и системи за сигурност и защита, изготвяне на документи за участие в национални и международни проекти.

Резултатите от своята дейност, като автор и съавтор, е представил в 25 публикации в национални и международни издания, 2 монографии, 2 учебни помагала, 4 документа за защита на интелектуалната собственост.

Участвал е в национални и проекти на Европейския съюз/Европейската комисия, в т.ч. „Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increase of the protection capacity of key CIP objects in BULGARIA”, project reg. HOME/2010/CIPS/AG/019, реализиран в периода 2011÷2013 г. и Integrated Employment Interventions in the Border Cooperation Region, Giurgiu – Ruse” MOBGIRU code 16.4.2.036, осъществен в периода 2017÷2018 г.

 


Проф. Сия Лозанова получава степените магистър и доктор по сензорика, автоматика и електроника от Техническия У-т в София и И-т по роботика–БАН. Понастоящем е професор по сензорика и роботика в И-та по роботика. Научните й резултати са в областта на сензорните системи, магнитните микро- и нано-сензори, елементите на Хол, мултисензорите, MEMS и др. Проф. Лозанова е публикувала над 100 статии и повече от 80 изобретения по сензорика на магнитното поле и температурата, роботиката и мехатрониката. Изследователските й интереси са в микросензорите на нови принципи, векторната магнитометрия, роботиката, квантовото инженерство и др. С. Лозанова създава новата разновидност сензори за магнитно поле, известна като микросензори на Хол с максимално опростена конструкция, съдържащи само три контакта, понастоящем водещо научно-приложно направление със съществен импакт в електрониката и автоматиката. Съавтор е на откритието „Магнитноуправляем повърхностен ток в проводящите материали”, установило първопричината за ефекта на Хол. През 2009 г. тя получава престижната награда за утвърден млад учен със съществени приноси „Професор Марин Дринов”, а през 2012 г. – най-значимата награда в областта на изобретателското творчество „Изобретател на годината”, вписана е в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели”. Значителна част от нейните изобретения са внедрени  в индустрията. От 2013 г. до 2016 г. е член на Управителния съвет на БАН, от 2014 г. – Зам. Директор на ИР-БАН, а от 2018 г. – ръководител секция в ИР. Водещ изследовател е в Центровете за компетентност по квантова комуникация и по 3D и роботизирана медицина с водеща организация МУ-Плевен. Изготвила е множество експертизи и становища за държавни и неправителствени организации.

 

 

 


Полкoвник професор доктор инженер Илиян Николаев Лилов е роден на 31.10.1970 г. в гр. Казанлък. Завършва ВВОВУ „В. Левски” – гр. В. Търново през 1994 г., специалност „Електрообзавеждане и електроавтоматика на бойни и колесни машини“  като първенец на випуска. През 2000 г. завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „финанси“. През 2012 г. завършва ВА „Г. С. Раковски“.

Получава  ОНС  „доктор“ през 1999 г. по научна специалност 02.21.02 „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“.  През 2007 г. придобива академичната длъжност „доцент“  по научна специалност  02.01.49 „Автомобили, трактори и кари“, а през 2017 г. – професор в НВУ „В. Левски“ гр. В. Търново в професионално направление 3.7 “Администрация и управление“.

През 2002 г. завършва  курс по специализиран английски език в колеж „Сейнт Джон“ в гр. Йорк, Кралство Великобритания. През 2004 г. завършва курс в  Центъра за стратегически изследвания в областта на отбраната „Джордж Маршал” в  Гармиш-Партенкирхен, Германия.

От 2007 година изнася последователно лекции по програма Еразъм в Ротердамския Университет, Университета на гр. Ялова в Република Турция, Военни академии, училища и университети на Република Чехия, Полша, Румъния, Испания и Латвия по дисциплините „Теория на автоматичното управление“ и „Изследване на операциите“.

Член е на Съюза на Учените в България, клон гр. Велико Търново.   

От 2011 г. до 2017 г. изпълнява длъжността Директор на Института за НИИД към НВУ ”В. Левски” през който период ръководи или координира екипите за кандидатстване, спечелване и/или изпълнение на проектите: BG051PO001-4.3.04-0016 Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”; BG051PO001-3.1.07-0011 Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”; BG051PO001–3.1.08–0024 Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „Васил Левски“; BG051PO001-3.1.09-0003 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в НВУ „Васил Левски”; BG05М2OP001-2.009-0001 и „Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научно-изследователския потенциал на Национален военен университет „Васил Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието“ и BG05M2OP001-1.002-0006  “Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”.

През преподавателската си и управленска дейност участва в организационните комитети по провеждане на националните конференции с международно участие „Trans§Motauto”, Международните научно-технически конференции „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, гр. В.Търново, Научна конференция на Университет „Спиру Харет” гр. Брашов, Румъния, 2015 г. и  международна научна конференция “Knowledge-based organization”, Сибиу, Румъния. Член е на редакционната колегия на три научни списания.

Научните интереси на полк. проф. д-р Лилов са в областта на автоматиката, теория на транспортната техника, изследване на операциите и администрация и управление.

Автор е на 4 учебника, 1 монография и 67 научни статии и доклади у нас и в чужбина.


Проф. д.н. инж. Жанета Николова Савова-Ташева

Висше образование: Технически университет, гр. Варна, специалност „Изчислителна техника“, 1989 г.

Трудов стаж: 09.1989 – 11.1994 – Конструктор, научен сътрудник III ст. в институт „Електрон“ и началник на отдел „Разработване на нови изделия“, завод „Електрон“, гр. Шумен; 12.1994 – 01.2017 – асистент, главен асистент, доцент по „Комуникационни мрежи и системи” в катедра „ОУТП за КИС”, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен; от 02.2017 – професор по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ в катедра КСТ, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен.

Придобити научни степени: Доктор и доктор на науките по научна специалност „Комуникационни мрежи и системи“, професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“.

Водени лекционни курсове: Програмни езици; Програмни среди; Криптография в КИС; Безжични мрежи; Програмиране на Асемблер за PIC микропроцесори; Технологични решение за информационна сигурност; Информационни технологии за сигурност; Хардуерни и софтуерни средства за информационна сигурност и др.

Области на научни интереси: поточно шифриране, криптография, стеганография, киберсигурност, сигурност на информацията; шумоустойчивото кодиране, комуникационни мрежи и системи; компресиране на изображения, автоматизирани системи за обработка на информацията; съвременни комплементарни и оптични кодове; програмиране на C/C++/С#, Delphi, Matlab, Assembler (Microchip PICXXX, Motorola 68HC11, Intel 80X86, Pentium, I8051).

За контакти: zh.savova@mail.bg


Доц. д-р Михаил Михайлов е роден през 1954 г. в гр. Радомир. Завършва висше образование през 1979 г. по специалност “Инженерна физика” в СУ „Св. Кл. Охридски“. Специализирал „Ядрена електроника” в САЩ. През 1995 г. получава от ВАК към МС научна степен „кфн“. От 1994 г. е ръководител на Лабораторията по детектори на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките. Експерт в областта на детектиране на йонизиращи и оптични лъчения, консултирал различни организации от Германия, Англия, Китай и Турция. Участник в изграждането на Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR)“,  Работен пакет 1 „Квантова комуникация“.

 

 

 

 

 


Доц. д-р Тихомир Йотков е роден през 1968 година в гр. Плевен. Завършва висше образование през 1991 г. във ВНВУ „Васил Левски“. От 1996 до 1999 г. е редовен докторант и през 2005 год. получава ОНС „доктор“ по научна специалност „Автомобили, трактори и кари“. От 1995 до 2015 година заема асистентски длъжности в НВУ „Васил Левски“. От 2015 година е на академична длъжност „доцент“ в катедра „Управление на ресурси и технологии“. Преподава дисциплините „Съпротивление на материалите“ и „Количествени методи в управлението“. Научните му интереси са свързани с методите за оптимизация и вземане на решения, както и с методите и софтуера за инженерни анализи на механични конструкции (CAD/CAE системи). Има публикации и в двете области на научни форуми у нас и в чужбина.

 

 

 

 

 


Гл. ас. д-р Бойко Вачев е роден през 1954 г. в гр. София. Завършва през 1977 г. икономическа кибернетика в Националния у-т „Т.Г.Шевеченко“, Киев, Украйна, а през 1987 г. получава образователната и научна степен „доктор“ в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН. От 2001г. отговаря за европейските проекти на ИЯИЯЕ, а от 2010г. ръководи и бюро „ЦЕРН“. Един от създателите на БЕО (Базовата екологична обсерватория) Мусала. Инициатор, участник, мениджър и координатор на редица знакови европейски проекти на ИЯИЯЕ, сред които OM2, NUSES с JRC, 2 проекта за Център на превъзходство от 5 и 6РП на ЕС – HIMONTONET и BEOBAL и съкоординатор на водения от ИЯИЯЕ IRSES проект от 7РП BlackSeeHazNet. Организира множество изяви на ИЯИЯЕ за комуникация на науката. Координатор е на екипа на ИЯИЯЕ в Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (QUASAR)“.

 

 

 

 

 

 


Д-р Мария Кирилова Илчева – Консултант по разработване и управление на проекти, управление на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, експерт в сферата на социалната икономика и социалното предприемачество; За последните десет години под прякото й ръководство на територията на Великотърновска област са реализирани над 38 проекта на обща стойност 56 милиона лева;

Придобита образователна и научна степен „Доктор“ в професионално направление 3.3. „Политически науки“, тема на дисертационен труд „Публични политики на Европейския съюз за подкрепа и развитие на социалната икономика“;

Асистент към Институт за научно-изследователска и иновационна дейност на НВУ „Васил Левски“;

Общински съветник във Великотърновски общински съвет, мандат 2015 – 2019 г., председател на Постоянна комисия по спорта, туризма, децата и младежта;

Хоноруван преподавател във Великотърновски университет „Свети Св. Кирил и Методий“

Магистър по икономика и публична администрация, стипендиант на Британско външно министерство с успешно защитена магистратура по „Управление на публични услуги” от университета в Бирмингам (Великобритания).  

Притежава доказан експертен опит в разработване и управление на програми и проекти, финансирани със средства от Структурните фондове на Европейския съюз в сферата на регионалното развитие, развитие на човешките ресурси, развитие на социални услуги и социални предприятия, подкрепа за висшето образование и научно-изследователската инфраструктура;

Автор на над 50 доклади, статии и научно-приложни разработки за социалната икономика, публични политики, социалното предприемачество, управление на проекти, местно развитие и др.


Любомир Петров Куртев

Съосновател и председател на Сдружение „Съвременни летателни технологии“ от 2016г. до сега

Научно изследователска организация в областта на безпилотните летателни апарати (БЛА).

Работи в АО „ЕЛЕКТРА ЕЪРУЕЙС“ ООД от юли 2017г.

Авиационен оператор в областта на Гражданското въздухоплаване

Отговаря за планирането на полетите и екипажите.

Служил в Министерството на отбраната от март 2017 до май 2017г.

Началник на кабинета на Министъра на отбраната.

Служил във Военновъздушните сили(ВВС) на Р. България

От април 1982 до ноември 2015 г. (33 години и 7 месеца )
Военен летец – пилот, инструктор, полетен изпитател и тактически оценител

Началник на щаба на ВВС на Р. България в периода 2014-2015г.

В щаба на ВВС отговарял за подготовката и оценката на авиационните формирования, планирането и воденето на въздушните операции . Допринесъл  за обновяване и развитие на доктриналните и регламентиращи документи, както и на методиките за подготовка и модернизация на военните  формирования от състава на ВВС.

Във военните формирования летял на самолети L-29/39, МиГ- 21/29 и преминал през длъжностите от младши пилот до командир на ескадрила и командир на авиационна изтребителна база.

Образование

Магистър  1992 – 1994г.

Командно – щабен, оперативно – тактическа, ВВС

ВА „ Г.С. Раковски“, София

Магистър 1977 – 1982г., „Летателна експлоатация на въздушния транспорт“

ВНВВУ „Г. Бенковски“, Д. Митрополия

Курсове

Международен курс за управление на отбраната  2009г.

Институт за управление на отбранителните ресурси (DRMI)

Училище за след дипломна квалификация на Военноморските сили на САЩ (NPS)

Монтерей, Калифорния, САЩ

Национална сигурност и отбрана  2003-2004г.

Национален университет на отбраната (NDU)

Пекин, Китай


  Ваня Иванова Димитрова е родена на 09.04.1970 год. в гр. Горна Оряховица. Завършва ВФСИ „Д. А. Ценов” –  гр. Свищов през 1994 г., специалност „Икономика на аграрното производство“. През 1998 г. завършва „УНСС”, „Институт за следдипломна квалификация ВШФОК” – гр. София, специалност „Финанси и счетоводство”.  През 2009 г. завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Политология. Дипломация и национална сигурност“.

От 1994 година до 2015 година изпълнява длъжности във финансови институции (банкови и застрахователни) касиер, инспектор кредитиране и мениджър „Връзка със значими клиенти“, като изпълнява функции и на застрахователен агент, инвестиционен брокер на инвестиционния пазар и на взаимни фондове към дъщерните дружества на Обединена Българска Банка АД.

От 2016  година изпълнява длъжността старши експерт в „Институт за Научноизследователска и иновационна дейност“ на НВУ В. Левски” – гр. Велико Търново, като участва в екипа за кандидатстване по проекти с европейско финансиране, където подпомага техническата и административна подготовка на проектните предложения, а при спечелване на проектите активно координира и участва в процеса по изготвяне,  окомплектоване и осъществяване на  кореспонденция с управляващия орган за подписване на административните договори.

От 2017 година изпълнява длъжността „Технически сътрудник“ по проект BG05М2OP001-2.009-0001 „Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научно-изследователския потенциал на Национален военен университет „Васил Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието“;

От 2018 година изпълнява длъжността „Координатор (Координатор от партньор към екипа за управление на проекта) по настоящия проект BG05M2OP001-1.002-0006  “Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”.

През банковата си и административно-стопанска дейност участва в ревизионни комисии по проверка и оценка на изпълнението на финансови, кредитни, брокерски и застрахователни договори. Активно участва в организиране, подготовка и изнасяне на лекционен материал на обучения и семинари в сферата на банковото, застрахователно, инвестиционно дело, счетоводство и архивиране с колективите по месторабота, както и с изнасяне на презентации пред аудитория в производствения и административен сектор.

 От 2002 година работи като доброволец при осъществяването на проекти с европейско финансиране, като технически сътрудник.